Beauty7


Reklamacje i zwroty

Jak zgłaszać reklamację?

          Dokładamy wszelkich starań,  aby  w naszej ofercie znajdowały się produkty najwyższej jakości, pozbawione jakichkolwiek wad. Za ewentualne wady odpowiadamy na  zasadach  określonych w przepisach Kodeksu cywilnego (w szczególności w  art. 556  oraz art. 556(1)–556(3) KC.).

Jeżeli chcesz zareklamować produkt, możesz to zrobić:

    pisząc na adres email: sklep@beauty7.pl
    formie pisemnej kierując reklamację na adres:  beauty7.pl PC Netcom Ul. Obrońców Chojnic 7 89-600 Chojnice
    telefonicznie 608 713 242

Poprawnie  składana przez Ciebie reklamacja, powinna zawierać co  najmniej:

    Twoje imię i nazwisko oraz adres, numer telefonu,
    datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji, nr zamówienia, pargon zakupu lub faktura, 
    przedmiot  reklamacji, ze wskazaniem Twojego żądania.

Jeżeli podane w  reklamacji  dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed  rozpatrzeniem  reklamacji możemy zwrócić się do Ciebie o jej uzupełnienie  we wskazanym  zakresie. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od  daty jej  otrzymania. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany  przez  Ciebie adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej. Zadbaj o bezpieczne zapakowanie produktu, tak aby dotarł do nas nieuszkodzony.  

UWAGA:  Informujemy, że dla kupujących niebędących konsumentami,  sprzedawane  przez nas przedmioty objęte są całkowitym wyłączeniem z  tytułu rękojmi,  zgodnie z przepisami zawartymi w Kodeksie Cywilnym.

GWARANCJA

       Jeśli  sprzedawany przez nas produkt objęty jest gwarancją  producenta lub  importera, jej zakres potwierdza dokument gwarancyjny. W  przypadku  produktów objętych gwarancją, w opisie naszej Oferty  umieszczamy  informacje o treści i sposobie gwarancji, którą objęty jest  sprzedawany  produkt. Jeżeli chcesz skorzystać z przysługujących Ci uprawnień  dotyczących reklamacji produktu z tytułu gwarancji, możesz  zgłosić  reklamację powołując się na nią w treści zgłoszenia  reklamacyjnego lub  skontaktować się bezpośrednio z gwarantem, co w  określonych sytuacjach  może przyśpieszyć proces reklamacji.


Odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
3.Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3 regulaminu sklepu i zakłdace kontakt.
W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
Skutki odstąpienia od Umowy:
W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy,  dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę ( dodatkowa opłata za pobraniem).
Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem.
Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy  niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, klient pokrywa koszty odesłania towaru do sklepu.
Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,


Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

                                                                                                                                                                                                                       ......................, dnia ................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

imię, nazwisko i adres konsumenta

...................................................

..................................................

..................................................

..................................................

nazwa i adres przedsiębiorstwa

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy nr zamówienia ............................................. zawartej dnia ................................... dotyczącej zakupu towaru/usługi..............................................................................

 


..................................

   podpis konsumenta